Publikacje

 

Publikacje

Wykaz wybranych publikacji naukowych:

01. M. Bidziński: Organizacja urzędu wojewódzkiego, [w:] Status Prawny Wojewody, red. Marek Chmaj, Warszawa 2005.

02. M. Bidziński, Aparat administracyjny samorządu terytorialnego i jednostki pomocnicze gmin, [w:] Ustrój samorządu terytorialnego, red. Marek Chmaj,Warszawa 2007.

03. M. Bidziński, Marek Chmaj, Referendum samorządowe, [w:] Ustrój samorządu terytorialnego, red. Marek Chmaj, Warszawa 2007.

04. M. Bidziński, Ustrój miasta stołecznego Warszawy, [w:] Ustrój samorządu terytorialnego, red. Marek Chmaj, Warszawa 2007.

05. M. Bidziński: Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych, [w:] Prawo administracyjne materialne, red. Marek Chmaj, Warszawa 2008.

06. M. Bidziński: Prawo komunikacji i łączności, [w:] Prawo administracyjne materialne, red. Marek Chmaj, Warszawa 2008.

07. M. Bidziński, Finansowanie kampanii wyborczych do samorządu, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, red Marek Chmaj, Toruń 2008.

08. M. Bidziński, Jawność finansowania partii politycznych. Analiza porównawcza. [w:] Obywatelskie prawo do informacji, red. Teresa Gardocka, Warszawa 2008.

09. M. Bidziński, Strony postępowania i osoby biorące udział w postępowaniu na prawach strony, [w:] Postępowanie administracyjne. Poradnik praktyczny, P. Szustakiewicz, M. Bidziński, K. Golat, Warszawa 2009.

10. M. Bidziński, Czynności związane z przygotowaniem i przebiegiem postępowania, [w:] Postępowanie administracyjne. Poradnik praktyczny, P. Szustakiewicz, M. Bidziński, K. Golat, Warszawa 2009. 

11. M. Bidziński, Postępowanie drugoinstancyjne, [w:] Postępowanie administracyjne. Poradnik praktyczny, P. Szustakiewicz, M. Bidziński, K. Golat, Warszawa 2009.

12. M. Bidziński, Komentarz do art. 5 - 9, art. 18 - 20 oraz art. 23 - 26 ustawy o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.], [w:] Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Warszawa 2010.

13. M. Bidziński, Urząd gminy, [w:] Status prawny gminy, [red. M. Chmaj], Warszawa 2012.

14. M. Bidziński, M. Chmaj, Prawne aspekty finansowania opieki nad zabytkami, [w:] Prawna ochrona zabytków. Publikacja pokonferencyjna w SWPS Warszawa, Warszawa 2010.

15. M. Bidziński, Finansowanie partii politycznych w Polsce. Studium porównawcze, Warszawa 2011.

16. M. Bidziński, Administracja terenowa pozadziałowa, (w:) Administracja rządowa w Polsce [red. M. Chmaj], Warszawa 2012.

17. M. Bidziński, Polski Komitet Normalizacyjny, (w:) Administracja Publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz (Tom I), (red.) B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.
18. M. Bidziński, Urząd Dozoru Technicznego, (w:) Administracja Publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz (Tom I), (red.) B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.
19. M. Bidziński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, (w:) Administracja Publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz (Tom I), (red.) B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.
20. M. Bidziński, Aparat administracyjny samorządu terytorialnego i jednostki pomocnicze gmin, (w:) Prawo samorządu terytorialnego [red. M. Chmaj], Warszawa 2013.
21. M. Bidziński, Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (współautor), (w:) Prawo samorządu terytorialnego [red. M. Chmaj], Warszawa 2013.
22. M. Bidziński, Pracownicy samorządowi, (w:) Prawo samorządu terytorialnego [red. M. Chmaj], Warszawa 2013.
23. M. Bidziński, Sądowa kontrola i ochrona samorządu terytorialnego, (w:) Prawo samorządu terytorialnego [red. M. Chmaj], Warszawa 2013.
24. M. Bidziński, Ustrój miasta stołecznego Warszawy, (w:) Prawo samorządu terytorialnego [red. M. Chmaj], Warszawa 2013.
25. M. Bidziński, (recenzja) O demokracji w polskich partiach politycznych, red. M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek, ISP, Warszawa 2011, (w) Przegląd prawa konstytucyjnego, Nr 3 (11), Warszawa 2012.
26. M. Bidziński, Konstytucyjny dostęp do informacji publicznej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego z 2012 r., Nr 4(12).